Steun voor karige kadernota

De kadernota 2018 laat een positief financieel resultaat zien voor Vught de komende jaren. Terwijl er ook ruimte is voor extra investeringen in zorg, gymzalen, nieuwe scholen en de rijksinfrastructuur. PvdA-GroenLinks is daar tevreden over. Maar er zijn ook aandachtspunten zoals investeringen in duurzame energie, betaalbaar wonen en het accommodatiebeleid.

Ruimte voor een nieuwe coalitie
Na de gunstige cijfers van de meicirculaire 2017, laat Vught een financieel overschot zien voor 2018 en verder. Met de laatste – en relatief beleidsarme – kadernota van de huidige coalitie van Gemeentebelangen, VVD en D66, is er ruimte voor de volgende coalitie. Een andere coalitie als het aan PvdA-GroenLinks ligt. Want hoewel de fractie veel voorstellen zoals het onderwijsprogramma, de investeringen in gymzalen en natuurlijk de extra middelen voor zorg heeft gesteund, zijn er ook terreinen waar PvdA-GroenLinks nadrukkelijk andere ambities heeft.

Verder investeren in lokale zorg
Dat in 2017 plots extra is geïnvesteerd in goede zorg, kan zeker de steun van de fractie krijgen. Met deze extra impuls moet voor de nieuwe zorgtaken van de gemeente sinds 2015 een extra kwaliteitsslag gemaakt worden. Ook al had PvdA-GroenLinks liever gezien dat deze investering eerder was gedaan. Maar tegelijkertijd is de fractie terughoudend op het inboeken van € 100.000,- die niet nodig zou zijn op het sociaal domein. Terwijl in september nog de nieuwe lokale sociale agenda vastgesteld moet worden. Ook het niet geheel benutten van de extra middelen voor armoedebeleid is de fractie een doorn in het oog. In plaats van deze middelen te schrappen, wil PvdA-GroenLinks ze juist investeren in betere schuldhulpverlening, begeleiding voor statushouders, zorg voor personen met verward gedrag en/of het creëren van draagkracht in wijken vanwege extramuralisatie.

Sneller aan de slag met eigen duurzame energie
Daarnaast is PvdA-GroenLinks tevreden met de extra duurzaamheidseisen voor nieuwe gymzalen en scholen worden gesteld. Ook de extra impuls van € 50.000,- voor sportpark Bergenshuizen kreeg steun van de fractie. Maar op gemeentelijke gebouwen blijft deze impuls wat PvdA-GroenLinks betreft achter. Al jaren pleit de fractie voor (eigen) zonnepanelen op daken zoals van de brandweerkazerne en de Martinihal. Het tempo waarin dit wordt gerealiseerd is te traag. Volgens wethouder Potters gaat dit nu alsnog in snel tempo (voor de verkiezingen?) gebeuren. Onze motie om hier in de begroting 2018 middelen voor te bestemmen werd echter weggestemd in de raad.

Jongerenaccommodatie Elzenburg
Andere aandachtspunten voor de fractie zijn jongerencentrum Elzenburg. Formeel is 2018 het laatste jaar van financiële steun door de gemeente. In de commissievergadering had PvdA-GroenLinks al opgeroepen deze periode te verlengen. Sowieso vindt de fractie dat accommodaties voor ontmoeting en recreatie best wat gemeenschapsgeld mogen kosten. Daarnaast is het gehele cluster met school en sporthal nog niet gerealiseerd, waardoor de gewenste voordelen door samenwerking nog niet behaald kunnen worden. Hierover is het college in gesprek met Elzenburg.

Betaalbaar wonen
Verder wil de fractie bij de nieuwe woningbouwprognose in het najaar meer ruimte zien voor jongeren, starters en het middeldure segment. Eventuele financiële effecten dienen verwerkt te worden in de begroting 2018.

Geen steun voor herijking monumentenlijst
Bij de kadernota stelde de fractie voor om opdracht te geven in 2018 de Vughtse monumentenlijst te herijken. Deze lijst met monumentale gebouwen en beeldbepalende dorpsgezichten wordt incidenteel wel aangevuld, maar is al in geen jaren meer goed tegen het licht gehouden. Waardoor discussies over het wel of niet monumentaal of waardevol zijn van een pand vaak pas starten als er al concrete bouwplannen worden gemaakt. Zoals rondom het postkantoor in het dorp of de basisschool De Wieken. Door de monumentencommissie te faciliteren structureel de lijst bij te houden, moeten deze discussies gevoerd kunnen worden voordat er al economische belangen zoals een bouwplan spelen. Helaas steunden D66 en GB deze motie niet.

Opmaat naar begroting 2018
Gezien het goede financiële perspectief heeft PvdA-GroenLinks de kadernota gesteund. Richting de begroting 2018 wenst de fractie wel diverse van de genoemde aandachtspunten vertaald te zien. Daar zal de begroting 2018 dit najaar ook aan getoetst gaan worden.

Toine van de Ven

Geef een reactie