Schriftelijke vragen nieuw beleidskader buitenschoolse cultuureducatie

In maart 2017 heeft het college het nieuwe beleidskader buitenschoolse cultuureducatie vastgesteld. In maart 2016 had de gemeenteraad nog met een amendement het vorige voorstel van het college compleet gewijzigd. Maar PvdA-GroenLinks heeft ook bedenkingen bij het huidige voorstel. Omdat een verzoek om hierover te debatteren tijdens de commissie van 20 april werd geweigerd, stelt de fractie nu schriftelijk vragen. Daarbij richt PvdA-GroenLinks zich op de voor de fractie belangrijke uitgangspunten: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit.

Richting gegeven met amendement
Nadat het MIK failliet ging, nam De Speeldoos/Stars on Stage de cultuureducatie in Vught op zich. Ondertussen werd een nieuw cultuurbeleid voorbereid door het college. Het voorstel dat het college een jaar geleden presenteerde sloeg de plank echter volkomen mis. Dat was erop gericht de cultuureducatie geheel aan de vrije markt over te laten zonder afspraken over kwaliteit, toegang of betaalbaarheid. Terwijl dat juist de punten zijn waar PvdA-GroenLinks continu aandacht voor vraagt! Gelukkig was geen enkele fractie tevreden over het voorstel en werd er unaniem een amendement aangenomen met voorwaarden waar een nieuw cultuurbeleid aan moest voldoen.

Nieuw beleidskader
Sindsdien is het een jaar stil gebleven. Ondertussen nam Stars on Stage ook het seizoen 2016-2017 voor haar rekening. Waarna het college pas in maart 2017 met een nieuw beleidskader kwam, dat vanaf deze zomer van kracht moet zijn. Toen de fractie de raadsinformatiebrief waarin dit werd medegedeeld las, rees al de vraag of dit wel voldeed aan de wensen van de raad. Tijdens de bijeenkomst van het Cultuurnetwerk Vught op 6 april, waarbij ook de gemeenteraad was uitgenodigd om geïnformeerd te worden over de beleidskaders, bleek dat er vraagtekens te plaatsen zijn bij de uitwerking door het college. Het geheel vrijlaten van cultuureducatie aan de markt is gelukkig losgelaten, maar de toegankelijkheid lijkt nog onvoldoende geregeld. Ook zijn er vragen over de subsidieregeling, het toezien op de kwaliteit en de positie van De Speeldoos.

Debat in commissie geweigerd
Reden voor PvdA-GroenLinks om direct na de presentatie een verzoek in te dienen om de buitenschoolse cultuureducatie te bespreken in de commissie van 20 april. Bij het vaststellen van de agenda bleek echter dat de fracties van de VVD, D66 en Gemeentebelangen daar geen behoefte aan hadden. Namens Gemeentebelangen werden er bij de rondvraag nog wel vragen gesteld waaruit de onvrede met bepaalde onderdelen van het beleid bleek. Voor PvdA-GroenLinks was dit teleurstellend, omdat de commissie daarmee een kans liet liggen om zich uit te spreken over de wijze waarop het college de wensen van de raad heeft uitgewerkt.

Schriftelijke vragen
PvdA-GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over het beleidskader. In deze vragen gaat de fractie in op het ontbreken van een concrete toegang tot het aanbod. Voorheen was er één organisatie die daarvoor subsidie ontving (MIK en later Stars on Stage). Nu iedereen zich kan aanmelden om een deel van de subsidie te ontvangen, vindt de fractie het des te wenselijker dat voor iedereen helder is waar je terecht kan als je bepaalde lessen wilt gaan volgen. Verder vraagt de fractie naar de wijze waarop de kwaliteit van het aanbod getoetst wordt. Ook wil de fractie weten hoe ervoor wordt gezorgd dat de subsidie die is bedoeld om cultuureducatie betaalbaar te houden voor minderjarigen ook goed terecht komt. Vooral omdat in het voorstel van het college nu reeds subsidie moet worden aangevraagd op basis van het aantal deelnemers tot eind 2018. De fractie vraagt zich af of er niet beter een inschatting per seizoen gemaakt kan worden, in plaats van nu voor een periode van anderhalf jaar. Tot slot vraagt de fractie zich af hoe strikt het college vasthoudt aan De Speeldoos als locatie voor cultuureducatie.

Toine van de Ven

Zie hier de schriftelijke vragen.

Geef een reactie