PvdA-GroenLinks betreurt gebrek aan betrokkenheid bij invulling wijksteunpunten

Een brainstorm sessie in maart 2015, verslag daarvan in augustus 2015 en daarna oorverdovende stilte. Tot er medio maart van dit jaar ineens een raadsinformatiebrief (rib) verscheen met de actuele stand van zaken en de ambities voor dit jaar. Echter, zonder dat de raad daarbij betrokken is geweest teerwijl onze fractie daar dikwijls naar heeft gevraagd. Een rare gang van zaken dus en voor ons reden dit te agenderen.

Lokale invulling: belangrijk!
Het proces rondom de wijksteunpunten is onze fractie een doorn in het oog. De afgelopen twee jaar hebben wij meerdere malen gevraagd naar de stand van zaken en of de raad betrokken kon worden bij het ontwikkelen van de wijksteunpunten. Niet om alles in de puntjes uit te werken – immers, daar gaan we niet over en is aan de inwoners – maar om er aan de hand van de input uit de genoemde brainstorm sessie gezamenlijk verder over te discussiëren. Aangezien wij als raad graag betrokken willen zijn bij de lokale invulling van het sociaal domein! Daarom vond en vindt onze fractie het zeer teleurstellend dat wij niet in dit proces zijn meegenomen. Het merendeel van de commissie was echter een andere mening toegedaan en kon zich uitstekend vinden in hetgeen in de rib staat.

Ondersteunen burgerinitiatieven door gemeente
Door en voor de buurt; dat is het uitgangspunt van de wijksteunpunten. Individuele Vughtenaren of een groepje buurtbewoners die “iets” voor en in hun wijk willen organiseren om de samenhang en betrokkenheid te vergroten moeten daartoe in de gelegenheid worden gesteld. En van PvdA-GroenLinks hoeft dat niet per se zonder gemeentelijke ondersteuning! Een ‘aanjager’ kan namelijk misschien wel even nét dat zetje geven dat het burgerinitiatief nodig heeft in het begin. En soms misschien ook nog gedurende het ontwikkelingsproces. Met een dergelijke ondersteuning vinden wij dan ook niets mis. Tijdens de discussie in de commissie bleek dat ook Gemeentebelangen hier niet afwijzend tegenover staat.

Verbindende partner als aanjager
Naast ons voorstel om, indien gewenst, met een ‘aanjager’ te werken, deed ik tegelijkertijd de suggestie de invulling van de wijksteunpunten als opdracht aan Welzijn Vught te verlenen. Zij verzorgen het sociaal en maatschappelijk cultureel werk in Vught en kunnen daar met hun menskracht en netwerken een verbindende rol in spelen. En ook sportverenigingen willen best een grotere maatschappelijke rol vervullen op het gebied van ontmoeten, maar dan is gemeentelijke ondersteuning – bijvoorbeeld in de vorm van subsidie – wel gewenst, zo niet noodzakelijk.

Wijksteunpunt voor iedereen
Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen: dát vindt PvdA-GroenLinks een vereiste voor een wijksteunpunt. De locaties die als mogelijk steunpunt worden genoemd vindt onze fractie dan ook niet allemaal geschikt. Zo plaatsen wij kanttekeningen bij zorggerelateerde locaties als Huize Elisabeth en de Vlasborch. Zij staan weliswaar open voor aanloop van bewoners uit de buurt, maar de vraag is of de buurt dat ook zo makkelijk doet.
Ten slotte vindt PvdA-GroenLinks de tijdsplanning zoals die geschetst wordt veel te ambitieus en niet reëel. Als je kijkt naar de ontwikkelingssnelheid van de huidige wijksteunpunten, dan is het ons inziens echt onhaalbaar er de komende acht maanden ineens vier ‘uit de grond te stampen’. Liever één goed ontwikkeld punt dan vier keer halve bak.
Floor Bink

Geef een reactie