Pilot Vughtse aankoopregeling (voor iedereen) kan starten

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2017 is budget beschikbaar gesteld voor de Vughtse regeling. Daarmee kan deze aankoopregeling voor bewoners langs spoor en N65 van start. PvdA-GroenLinks is blij dat er een regeling is, maar pleit wel voor een ruimhartig(er) beleid. Zowel in middelen als in toegang tot de regeling.

Wat is die regeling nou precies?
In de commissievergadering van 8 juni was PvdA-GroenLinks als enige fractie kritisch op de uitwerking van onderdelen van de aankoopregeling. Veel informatie over de inhoud van regeling is te vaag geformuleerd of gebaseerd op informatie die niet bekend werd gemaakt. Zo vroeg de fractie naar de berekeningen achter de financiële dekking, de opdracht van de onafhankelijke commissie ter beoordeling van aanvragen en een urgentieregeling. Maar ook de uitwerking van het eerdere besluit uit december is op onderdelen vaag. Middels een amendement heeft de gemeenteraad toen de kaders vastgesteld. Dit is echter nergens opnieuw goed uitgewerkt tot een nieuwe regeling. Ook toezeggingen gedaan tijdens een eerdere informatieavond die niet zijn vastgelegd.

Een regeling voor iedereen!
Dat laatste bleek een probleem, toen PvdA-GroenLinks na tweemaal vragen het profiel voor de onafhankelijke commissie kreeg toegestuurd. Hierin staat nadrukkelijk vermeld dat om in aanmerking te komen, iemand financiële, persoonlijke of familie gerelateerde problemen moet hebben. Maar dat was niet de afspraak met de raad! De regeling zou voor iedereen beschikbaar zijn en niet alleen voor ‘zieken’. Reden voor de fractie om tijdens de raadsvergadering andere fracties uit te dagen zich hierover uit te spreken én van het college te garanderen dat iedereen in aanmerking komt. Slechts wanneer er meer dan 25 aanvragen komen en er keuzes gemaakt worden, en krijgen mensen met urgentere problematiek voorrang.

Tot vervelens toe doorvragen
Het werd PvdA-GroenLinks niet in dank afgenomen dat de fractie hier zo sterk op inzette. Vooral niet omdat het een herhaling was van de discussie in december. Maar PvdA-GroenLinks had ambtelijk te horen gekregen dat er wel mensen geweigerd konden worden als de problemen niet zwaar genoeg waren. Daarmee zou het géén regeling voor iedereen zijn. Reden om van alle fracties en de wethouder te vragen zich hier nogmaals nadrukkelijk voor uit te spreken.

Ruimhartigere regeling gewild
Toen PvdA-GroenLinks pleitte voor een aankoopregeling – en alle fracties dat belachelijk vonden – had de fractie een ruimere regeling in gedachten. De uitbreiding naar 1e en 2e-lijns bebouwing is prima, maar de regeling is qua aantallen te kopen woningen en beschikbaar budget te beperkt. Een garantieregeling werkt het beste als het voor iedereen duidelijk is dat er geen schaarste is. De zekerheid dat iedereen er echt op terug kan vallen wanneer dat nodig is. Meer dan 25 woningen als maximum per jaar was voor PvdA-GroenLinks zeer bespreekbaar, maar daar bleek in december al geen draagvlak voor.

Pilot kan starten
Nadat de fractie na de commissie op verzoek alsnog alle gevraagde informatie heeft ontvangen, kon de fractie het voorstel beter afwegen. Daarbij ontdekte de fractie ook de verkeerde uitleg over de toegang van de regeling. Met deze onderbouwing en het vastleggen van de uitleg over de toegang in het debat, kon de fractie instemmen met de regeling. Tijdens het pilotjaar moet worden beoordeeld of een ruimere regeling zoals de fractie voorstaat alsnog gewenst is.

Toine van de Ven

Geef een reactie