Lange adem PvdA-GroenLinks beloond: Geen leges meer voor straatspeeldagen!

Raad stemt unaniem in

De fractie van PvdA-GroenLinks is zeer verheugd dat na jaren pleiten unaniem is besloten dat de leges voor het plaatsen van dranghekken bij straatfeesten komt te vervallen. “Als een straat een feest hield om zo de onderlinge band te verstevigen, dan volgde daags daarna een factuur van de gemeente. Terwijl de gemeente ook had kunnen zeggen laat die factuur maar zitten, we vinden de samenhang in de buurt belangrijker. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 9 mei

Op dinsdag 9 mei houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.30 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 11 mei.
Eén van de onderwerpen betreft de uitwerking van de openbare ruimte van de locatie Elzenburg. Over dit onderwerp schreef Floor Bink een artikel op onze website
De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

Teun Wezelenburg 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid

Afgelopen week ontving Teun Wezelenburg uit handen van de voorzitter van de PvdA-Vught, Lucas Middelhoff, de gouden speld voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de PvdA. Hij is daarmee een van de 155 leden die dit jaar 50 jaar lid van de PvdA zijn. (meer…)

PvdA-GroenLinks betreurt gebrek aan betrokkenheid bij invulling wijksteunpunten

Een brainstorm sessie in maart 2015, verslag daarvan in augustus 2015 en daarna oorverdovende stilte. Tot er medio maart van dit jaar ineens een raadsinformatiebrief (rib) verscheen met de actuele stand van zaken en de ambities voor dit jaar. Echter, zonder dat de raad daarbij betrokken is geweest teerwijl onze fractie daar dikwijls naar heeft gevraagd. Een rare gang van zaken dus en voor ons reden dit te agenderen. (meer…)

Schriftelijke vragen nieuw beleidskader buitenschoolse cultuureducatie

In maart 2017 heeft het college het nieuwe beleidskader buitenschoolse cultuureducatie vastgesteld. In maart 2016 had de gemeenteraad nog met een amendement het vorige voorstel van het college compleet gewijzigd. Maar PvdA-GroenLinks heeft ook bedenkingen bij het huidige voorstel. Omdat een verzoek om hierover te debatteren tijdens de commissie van 20 april werd geweigerd, stelt de fractie nu schriftelijk vragen. Daarbij richt PvdA-GroenLinks zich op de voor de fractie belangrijke uitgangspunten: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. (meer…)

PvdA-GroenLinks: Huisvesten statushouders is méér dan dak boven hun hoofd!

Omdat Vught een forse achterstand kent op haar taakstelling voor het huisvesten van statushouders en zelfs onder toezicht van de provincie is geplaatst, wilde de SP-fractie van gedachten wisselen met de commissieleden of de gemeente zich wel genoeg inspant om de taakstelling te behalen. Ook PvdA-GroenLinks is van mening dat er méér kan worden gedaan, maar vraagt daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor de integratie van statushouders. (meer…)

Nog te veel onduidelijkheid over inrichting openbare ruimte Elzenburg

De raad is gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van ruim een half miljoen voor de inrichting van de openbare ruimte van de locatie Elzenburg. Op deze locatie is sinds ongeveer twee jaar het Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg (JJC) gevestigd en er komen nog een sportzaal, een Integraal KindCentrum (IKC) en woningen. PvdA-GroenLinks is in principe niet tegen deze investering, maar plaatst wel kanttekeningen bij de haast rondom deze beslissing. (meer…)

Deelnemers Zwerfvuildag maakten Vught weer een stukje schoner

Op zaterdag 25 maart 2017 werden in heel Nederland zwerfvuilacties georganiseerd. Zo ook in Vught. Daar werd de dag georganiseerd door PvdA-GroenLinks. Vanuit de Jeugdnatuurwacht trokken groepjes vrijwilligers de wijken in om aan het einde van de ochtend daar weer terug te keren voor een gezamenlijke afsluiting met taart. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 21 maart

Op dinsdag 21 maart houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 23 maart.

 Zo zal er o.a. gesproken worden over het te nemen besluit tot de aanleg van een nieuw kunstgrasveld bij Zwaluw en besteden we aandacht aan de zwerfvuildag die door PvdA-GroenLinks op zaterdag 25 maart tóch wordt georganiseerd.

 De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

PvdA-GL: Nieuw kunstgrasveld ja, maar wel graag duurzaam en veilig!

Eind december meldden de media dat voetbalvereniging Zwaluw VFC tóch een tweede kunstgrasveld zou krijgen. Dit tot verbazing van onze fractie. Immers, wij wisten niet beter dat er een bezwaarprocedure liep, omdat Zwaluw het niet eens was met de hiervoor gestelde voorwaarden. In het raadsvoorstel dat nu voorligt, wordt tevens gesproken over een intentieovereenkomst tussen gemeente en Zwaluw. Onderdeel van deze overeenkomst is een plan van aanpak voor een geheel nieuwe accommodatie . Kortom, genoeg aanleiding hier wat vragen over te stellen tijdens de commissie. (meer…)