Lange adem PvdA-GroenLinks beloond: Geen leges meer voor straatspeeldagen!

Raad stemt unaniem in

De fractie van PvdA-GroenLinks is zeer verheugd dat na jaren pleiten unaniem is besloten dat de leges voor het plaatsen van dranghekken bij straatfeesten komt te vervallen. “Als een straat een feest hield om zo de onderlinge band te verstevigen, dan volgde daags daarna een factuur van de gemeente. Terwijl de gemeente ook had kunnen zeggen laat die factuur maar zitten, we vinden de samenhang in de buurt belangrijker.

Meerdere malen hebben wij erop gehamerd dat een gemeente ontmoeting tussen haar inwoners zó belangrijk moet vinden, dat het sturen van een rekening achterwege moet blijven. Dat we dit nu alsnog voor elkaar hebben gekregen, is echt super”, aldus raadslid Floor Bink.

Lange adem

Al in juli 2014 deed PvdA-GroenLinks een oproep de leges voor sociale activiteiten te laten vervallen. Later dat jaar tijdens de begrotingsbehandeling ondernam de fractie weer een poging hiertoe door voor te stellen voor niet-commerciële activiteiten en evenementen geen kosten in rekening te brengen voor leges of gemeentelijke voorzieningen.
En de laatste keer was afgelopen zomer bij de bespreking van de nieuwe subsidieverordening. Toen pleitte PvdA-GroenLinks er voor om de kosten die gemoeid zouden zijn met het organiseren van maatschappelijke, niet-commerciële activiteiten wél inzichtelijk te maken, maar deze niet daadwerkelijk in rekening te brengen. Iedere keer vond de fractie hier weinig tot geen gehoor voor.

Suggestie overgenomen

Bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Uitgangspunten subsidiëring en facilitering van activiteiten 2017-2020’ in februari van dit jaar zei het college toe te onderzoeken of de leges – voor de aanvraag van de vergunning en de kosten van het plaatsen – voor dranghekken kunnen komen te vervallen door in de APV te spreken van een “melding” in plaats van een “vergunning”. Voor buurt- en straatfeesten was sinds 2012 al sprake van een melding in plaats van een vergunning. Om tegemoet te komen aan de wens van de raad werd voorgesteld om het tarief voor het beschikbaar stellen van dranghekken en verkeersborden voor het tijdelijk afsluiten van een straat op € 0,- (voorheen € 52,80). De fractie van PvdA-GroenLinks is blij dat de gemeente het laagdrempelig ontmoeten nu tóch een stimulans geeft door dit te faciliteren in plaats van een factuur te sturen.

Geef een reactie