Geen steun voor bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vught-Zuid

Op de locatie van de voormalige manege aan de Esscheweg in Vught-Zuid, wil de provincie nu 47 villa’s bouwen. Om dit mogelijk te maken moet de gemeenteraad instemmen met een nieuw bestemmingsplan. Tijdens de commissievergadering van 1 juni 2017 bleek dat allerminst zeker. PvdA-GroenLinks zal het plan in de huidige vorm zeker niet steunen. Er wordt een te groot gebied bebouwd aan de grens van de bebouwde kom van Vught en eerdere toezeggingen aan omwonenden worden niet nagekomen. Ook de werkwijze van de ontwikkelmaatschappij door reeds kavels te verkopen tijdens de inspraakprocedure vindt PvdA-GroenLinks ongewenst.

Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte
Het nieuwe bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte (verder RvR) moet het mogelijk maken om het stuk grond dat vrijgekomen is na de sloop van de manege aan de Esscheweg in Vught-Zuid te ontwikkelen voor woningen. Deze grond is aangekocht door de ontwikkelmaatschappij van de provincie. Dit bedrijf is door de provincie opgericht om (grofweg) op gronden waar overbodige agrarische bouwwerken staan die gebouwen te slopen en dat te financieren met beperkte ontwikkeling van woningbouw. Op zich is dat een doelstelling waar PvdA-GroenLinks zich in kan vinden. Maar daarmee zijn we nog geen voorstander van het voorliggend bestemmingsplan. Daar zijn drie redenen voor.

Kritiek op de bouwplannen
In de eerste plaats is dat stedenbouwkundig. Toen wij in principe instemden met het bebouwen van de bedoelde gronden (door eerder in te stemmen met de zogenaamde structuurvisie) stond ons een extensieve bebouwing voor ogen zoals die op het terrein aanwezig was. In het plan worden 47 villa’s voorgesteld. Een complete benutting van het terrein waarbij geen aandacht is voor aansluiting op bestaande bouw noch rekening houdt met de overgang naar de kwetsbare natuur ten zuiden van dat plan. Daarnaast worden er grote woningen gebouwd in de dure sector, niet het type woningen waar Vught op zit te wachten, zoals blijkt uit onderzoek dat het college (!) eerder liet doen.

Onfatsoenlijke handelswijze Ruimte voor Ruimte
In de tweede plaats heeft de handelswijze van RvR ons zeer gestoord. Voordat het bestemmingsplan is vastgesteld is RvR als begonnen met eerste werkzaamheden op het terrein en –als klap de vuurpijl- de kavels al te koop aangeboden. Daarmee wordt de besluitvorming van de raad onder druk gezet; er zijn mensen die stappen gezet hebben met de aanname dat men in het nieuwe plan terecht kan. In de discussie in de commissie ook: in verschillende bijdragen van partijen werd de situatie als een soort gegeven geaccepteerd. Juridisch heeft RvR niks mis gedaan: de kavels zijn onder voorbehoud van vaststelling van het bestemmingsplan verkocht. Wat ons betreft is dit nu precies een voorbeeld dat juridisch juist handelen ook ongewenst handelen kan zijn; niet alles wat mag is moreel aanvaardbaar.

Toezeggingen aan omwonenden niet nagekomen
In de derde plaats heeft het college een en ander laten liggen. Richting omwonenden zijn er toezeggingen gedaan zoals het betrekken van bewoners, het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst en het behouden van een bestaande groenstrook. Dat is allemaal niet gebeurd en de wethouder erkende dat ook. Daarmee is overigens de fout niet ongedaan gemaakt.

Nog onvoldoende steun voor bestemmingsplan?!
In eerste termijn leken de meest fracties voor; alleen de SP en wij hadden stevige bezwaren. In de tweede termijn draaide dat beeld. Wellicht mede dankzij de inspraak en de missers van het college, namen VVD en D66 nog de tijd om tot de raadsvergadering na te denken. Gemeentebelangen kwam in de tweede termijn met een verrassing: op basis van nieuwe woningprognoses van de provincie (waarbij de cijfers voor Vught flink naar beneden zouden worden bijgesteld), trokken zij de conclusie dat op deze manier met de provincie – en dus met RvR – geen zaken kon worden gedaan. Los van de vraag of je die vorm van onderhandelen juist vindt, biedt dat wellicht mogelijkheden om het plan opnieuw te bezien.

Ton van der Vossen

2 Reacties

  1. Sophie 12 juni 2017 23:12

    Met dit bovenstaande verhaal ben ik het als burger van Vught helemaal niet eens. Vught heeft zeker behoefte aan dit soort woningen en dit soort percelen! Juist jonge gezinnen die in Vught willen bouwen, een eigen woning willen creëren kunnen met dit plan vooruit. ( Grappig dat jullie steeds over Villabouw spreken, maar als ik deze percelen vergelijk met de percelen in stadhouderspark en de rest Vught Noord zijn ze zeker betaalbaar.
    Ook al stem ik normaal links, nu ben ik het zeer oneens met bovenstaande!

  2. Toine 25 juni 2017 20:52

    Beste Sophie,
    Dank voor je reactie. Wij zijn niet tevreden met de keuze voor deze woningen, omdat het alsnog in het duurdere segment valt. Overal in Vught komen hiervoor woningen beschikbaar. Inderdaad niet altijd vrije koop kavels. Maar er wordt amper gebouwd voor de betaalbare huur- en koopwoningen in het goedkope of middensegment. Ook hier weer niet. Terwijl uit de vorig jaar vastgestelde Woonvisie nog kwam dat juist in die categorieën bijgebouwd moet worden.

Geef een reactie