Pilot Vughtse aankoopregeling (voor iedereen) kan starten

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2017 is budget beschikbaar gesteld voor de Vughtse regeling. Daarmee kan deze aankoopregeling voor bewoners langs spoor en N65 van start. PvdA-GroenLinks is blij dat er een regeling is, maar pleit wel voor een ruimhartig(er) beleid. Zowel in middelen als in toegang tot de regeling. (meer…)

Prioriteiten PvdA-GroenLinks voor lokale sociale agenda: armoedebeleid, integratie statushouders en faciliteren vrijwilligers

Of we het college input wilden geven voor de lokale en sociale agenda 2017-2018; welke onderwerpen moet daarop staan en waar liggen onze prioriteiten? En welke rol zou de gemeente daarbij moeten spelen? Voor PvdA-GroenLinks een mooie gelegenheid een paar van onze speerpunten weer eens onder de aandacht te brengen. (meer…)

Uitwerking voorstellen aankoopregeling spoor en N65 voldoen (nog) niet

Na een lange discussie werden in december 2016 unaniem de contouren van een aankoopregeling voor bewoners aan het spoor en de N65 vastgesteld. Op enkele cruciale onderdelen moest de regeling nog verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking werd 8 juni 2017 besproken in de commissie. PvdA-GroenLinks vindt dat dit voorstel echter (nog) niet aan de verwachtingen voldoet. (meer…)

Geen steun voor bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vught-Zuid

Op de locatie van de voormalige manege aan de Esscheweg in Vught-Zuid, wil de provincie nu 47 villa’s bouwen. Om dit mogelijk te maken moet de gemeenteraad instemmen met een nieuw bestemmingsplan. Tijdens de commissievergadering van 1 juni 2017 bleek dat allerminst zeker. PvdA-GroenLinks zal het plan in de huidige vorm zeker niet steunen. Er wordt een te groot gebied bebouwd aan de grens van de bebouwde kom van Vught en eerdere toezeggingen aan omwonenden worden niet nagekomen. Ook de werkwijze van de ontwikkelmaatschappij door reeds kavels te verkopen tijdens de inspraakprocedure vindt PvdA-GroenLinks ongewenst. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 13 juni

Op dinsdag 13 juni houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 15 juni. (meer…)

Lange adem PvdA-GroenLinks beloond: Geen leges meer voor straatspeeldagen!

Raad stemt unaniem in

De fractie van PvdA-GroenLinks is zeer verheugd dat na jaren pleiten unaniem is besloten dat de leges voor het plaatsen van dranghekken bij straatfeesten komt te vervallen. “Als een straat een feest hield om zo de onderlinge band te verstevigen, dan volgde daags daarna een factuur van de gemeente. Terwijl de gemeente ook had kunnen zeggen laat die factuur maar zitten, we vinden de samenhang in de buurt belangrijker. (meer…)

Open Inloop PvdA-GroenLinks 9 mei

Op dinsdag 9 mei houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.30 u. een Open Inloop in De Getuige aan het Marktveld. Tijdens deze bijeenkomst praat de fractie de aanwezigen bij over actuele politieke thema’s en wordt de agenda besproken van de raadsvergadering van 11 mei.
Eén van de onderwerpen betreft de uitwerking van de openbare ruimte van de locatie Elzenburg. Over dit onderwerp schreef Floor Bink een artikel op onze website
De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen biedt om eigen thema’s ter sprake te brengen of de partij te bevragen over standpunten.

Teun Wezelenburg 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid

Afgelopen week ontving Teun Wezelenburg uit handen van de voorzitter van de PvdA-Vught, Lucas Middelhoff, de gouden speld voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de PvdA. Hij is daarmee een van de 155 leden die dit jaar 50 jaar lid van de PvdA zijn. (meer…)

PvdA-GroenLinks betreurt gebrek aan betrokkenheid bij invulling wijksteunpunten

Een brainstorm sessie in maart 2015, verslag daarvan in augustus 2015 en daarna oorverdovende stilte. Tot er medio maart van dit jaar ineens een raadsinformatiebrief (rib) verscheen met de actuele stand van zaken en de ambities voor dit jaar. Echter, zonder dat de raad daarbij betrokken is geweest teerwijl onze fractie daar dikwijls naar heeft gevraagd. Een rare gang van zaken dus en voor ons reden dit te agenderen. (meer…)

Schriftelijke vragen nieuw beleidskader buitenschoolse cultuureducatie

In maart 2017 heeft het college het nieuwe beleidskader buitenschoolse cultuureducatie vastgesteld. In maart 2016 had de gemeenteraad nog met een amendement het vorige voorstel van het college compleet gewijzigd. Maar PvdA-GroenLinks heeft ook bedenkingen bij het huidige voorstel. Omdat een verzoek om hierover te debatteren tijdens de commissie van 20 april werd geweigerd, stelt de fractie nu schriftelijk vragen. Daarbij richt PvdA-GroenLinks zich op de voor de fractie belangrijke uitgangspunten: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. (meer…)